หน้าหลักเว็บไซต์  |  ข้อมูลเกี่ยวกับตำบล  |  ข้อมูลเกี่ยวกับ อบต.  |  แผนที่ตั้ง  |  ทำเนียบบริหาร  |  ทำเนียบสมาชิก  |  ข่าวประชาสัมพันธ์  |  เว็บบอร์ด
คุณอยู่ที่ > หน้าหลักเว็บไซต์ > ข้อมูลเกี่ยวกับ อบต. > หมวดหมู่ข้อมูล ...
ข้อมูลเกี่ยวกับ อบต.
งานนโยบายและแผน
-แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
-แผนการดำเนินการประจำปี
-แผนพัฒนาสามปี
-รายงานผลการติดตามและประเมินผล
งานการเงิน
-งบแสดงฐานะการเงิน
-แผนภูมิแสดงรายรับ-รายจ่าย
งานงบประมาณ
-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
-การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
-งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม
-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
-การโอนงบประมาณ
งานบริหารงานบุคคล
-สำนักปลัด
-ส่วนการคลัง
-ส่วนโยธา
-ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-แผนอัตรากำลังสามปี
-แผนอัตรากำลังพนักงานจ้างสี่ปี
-แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
งานพัสดุ
-แผนการจัดหาพัสดุ
-ประกาศสอบราคา อบต.น้ำมวบ
-ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
-ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
งานควบคุมภายใน
-ควบคุมภายใน ข้อ 5
-ควบคุมภายใน ข้อ 6
งานสังคมสงเคราะห์
-รายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเงินสงเคราะห์
-รายชื่อคนพิการที่ได้รับเงินสงเคราะห์
งานกิจการสภา
-รายงานการประชุม
-ประกาศกิจการสภาฯ
-ประกาศกิจการสภาฯ
งานกฎหมาย
-พรบ. /พรก.
-กฎกระทรวง/ระเบียบ
-คำสั่งอบต.
-แบบฟอร์มต่างๆ
สาระรู้
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อบต.น้ำมวบ
-ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
-แผนพัฒนากองทุน

:: ควบคุมภายใน ข้อ 6 
 
ข้อมูล ระดับส่วนงานย่อย
ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลตัวอย่างข้อมูล
อ่านรายละเอียด

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ เลขที่ ๗๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน Tel. 054-731-347 , 08-9956-9768