หน้าหลักเว็บไซต์  |  ข้อมูลเกี่ยวกับตำบล  |  ข้อมูลเกี่ยวกับ อบต.  |  แผนที่ตั้ง  |  ทำเนียบบริหาร  |  ทำเนียบสมาชิก  |  ข่าวประชาสัมพันธ์  |  เว็บบอร์ด
คำขวัญตำบลน้ำมวบ : ลือเลื่องเจ้าพ่อช้างงาแดง แหล่งส้มเขียวหวาน นมัสการพระธาตุแดนทอง ล่องแก่งน้ำว้า สินค้าเครื่องจักสาน ชมธารน้ำพุใส อำไพถ้ำสาลี่ มิตรไมตรีชายแดนไทย – ลาว
คุณอยู่ที่ > หน้าหลักเว็บไซต์
ข้อมูลเกี่ยวกับ อบต.
งานนโยบายและแผน
-แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
-แผนการดำเนินการประจำปี
-แผนพัฒนาสามปี
-รายงานผลการติดตามและประเมินผล
งานการเงิน
-งบแสดงฐานะการเงิน
-แผนภูมิแสดงรายรับ-รายจ่าย
งานงบประมาณ
-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
-การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
-งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม
-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
-การโอนงบประมาณ
งานบริหารงานบุคคล
-สำนักปลัด
-ส่วนการคลัง
-ส่วนโยธา
-ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-แผนอัตรากำลังสามปี
-แผนอัตรากำลังพนักงานจ้างสี่ปี
-แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
งานพัสดุ
-แผนการจัดหาพัสดุ
-ประกาศสอบราคา อบต.น้ำมวบ
-ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
-ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
งานควบคุมภายใน
-ควบคุมภายใน ข้อ 5
-ควบคุมภายใน ข้อ 6
งานสังคมสงเคราะห์
-รายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเงินสงเคราะห์
-รายชื่อคนพิการที่ได้รับเงินสงเคราะห์
งานกิจการสภา
-รายงานการประชุม
-ประกาศกิจการสภาฯ
-ประกาศกิจการสภาฯ
งานกฎหมาย
-พรบ. /พรก.
-กฎกระทรวง/ระเบียบ
-คำสั่งอบต.
-แบบฟอร์มต่างๆ
สาระรู้
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อบต.น้ำมวบ
-ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
-แผนพัฒนากองทุน
 ประมวลภาพกิจกรรม
ติดตามโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 2557
อ่านรายละเอียด
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7
อ่านรายละเอียด
ผลการตรวจประเมินแผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 2557
อ่านรายละเอียด
โครงการอบรมอาหารปลอดภัย
อ่านรายละเอียด
หนังสือเวียนสำหรับข้าราชการและพนักงานจ้าง
อ่านรายละเอียด
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
อ่านรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ(เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2553
อ่านรายละเอียด
อบต.น้ำมวบจัดพิธีรดน้ำ ดำหัว ขอปอน ปี๋ใหม่เมือง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2553
อ่านรายละเอียด
อบต.น้ำมวบจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2553
อ่านรายละเอียด
อบต.น้ำมวบออกเวทีประชาคมบ้านหาดไร่ หมู่ 1 ตำบลส้านนาหนองใหม่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
อ่านรายละเอียด
ประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
อบต.น้ำมวบจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ
อบต.น้ำมวบร่วมกับสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ประชุมปรึกษาการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
นายกอบต.น้ำมวบ มอบชุดพื้นเมืองให้เด็กเล็กศูนย์พัฒนาและส่งเสริมเด็กวัยเตาะแตะบ้านน้ำปี้
 ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (29/7/2014)
ตลาดแรงงานน่านยังต้องการกลุ่มอาชีพก่อสร้าง (28/6/2010)
ศ.ตสจ.น่านสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26/6/2010)
จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด (25/6/2010)
ปกครองจังหวัดน่าน เปิดการอบรมโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว ประจำปี 2553 (25/6/2010)
เหล่ากาชาดน่านจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบรอบด้าน (25/6/2010)
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดน่าน แถลงผลงานกวาดล้างยาเสพติดในห่วงที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ (25/6/2010)
น่าน จัดระดมเงินเข้ากองทุนปันฝันเด็กน่านเบื้องต้นมีผู้บริจาคเกือบ 2 แสนบาท (24/6/2010)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพวงมาลาหลวงวางหน้าหีบศพราษฎรจังหวัดน่าน
พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เร่งรณรงค์สำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย
สนง.คณะกรรมการลุ่มน้ำน่านจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำน่านแบบบูรณาการ (24/6/2010)
ผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือให้ดีขึ้นตามลำดับ (24/6/2010)
คณะทำงานโครงการปิดทองหลังพระฯ จังหวัดน่าน ประชุมจัดทำแผนบูรณาการ (24/6/2010)
โอทอป น่านแห่สมัครลงทะเบียนเพื่อให้ได้รับการรับรองและคัดสรรกว่า 350 ราย (22/6/2010)
รัฐบาลอนุมัติโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร (26/5/2010)
 หนังสือราชการกรมส่งเสริมฯ
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ
นายหย่วน อินทะเขื่อน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ
นาย กอบโชค นวลจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

http://www.nanlocal.go.th

แข่งเรือเมืองน่าน
http://www.nanlongboat.com

 ข่าวสมัครรับราชการ พนักงานราชการ ประกาศผลสอบ ฯ
 รวม Web Link
 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
   แปลอังกฤษ -->ไทย
  ดิกชันนารี่ - online
  พจนานุกรม - online
  สอบถามหมายเลขโทรศัพท์
  รหัสไปรษณีย์ทั่วประเทศ
  รายงานอากาศประจำวัน
  อุตุนิมยวิทยา
  ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
  ตรวจผลสลากออมสิน
  ารท่องเที่ยว<ททท.> 
  อัตราแลกเปลี่ยน
  โชคชะตาราศรี
  ทำนายทายทัก-เนื้อคู่
  โหราศาสตร์
 ข่าวเด่นวันนี้
 ราคาน้ำมันวันนี้
 รวมลิ้ง Web site น่าสนใจ..!!!
กระทรวงใหม่ |  รัฐสภาไทย  รัฐบาลไทย  สำนักงบประมาณ |  กรมบัญชีกลาง  แผนที่เดินทาง |  นายกฯ คุยกับ ปปช.  สุนทรพจน์ นายกฯ | 
 มติ ครม. |   ค้นหามติ ครม.| อ.ส.ม.ท.  news.nipa |  เทเลคอม เจอร์นัล  adsl-thailand  กรุงเทพธุรกิจ  ข่าวสด | ฐานเศรษฐกิจ  ผู้จัดการ | 
สยามธุรกิจ  บ้านเมือง  สยามรัฐ |  แนวหน้า  ประชาชาติธุรกิจ |  โพสต์ทูเดย์ |  มติชน  คม-ชัด-ลึก  เดลินิวส์  ไทยรัฐ | ไทยโพสต์ 
เดอะไทยนิวส์  Thenation | CNN  NBC  Yahoo  Hotmail  Thaimail  Thai | Chaiyo  Reuters  USAToday |  NewYorkTimes |  AsiaTimes | 
AmericanOnline | NBASports  CBSSports  Search Google | Search Sansarn |  TV3  TV5  TV7  TV9  TV11  ITV |  UBC | 
กบน้อย |  เกาเหลาคอม |  ไทยจ๊าบ |  เที่ยวเมืองไทย |  คนรักเพลง |  แจ้งเกิด |  ดี้ด้า.คอม |  ตอบปัญหา. |  น่าดู |  น่ารัก | 
สวัสดีกรุงเทพ |  สวัสดีประเทศไทย |  สาระขัน |  อมยิ้ม
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ เลขที่ ๗๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน Tel. 054-731-347 , 08-9956-9768